چرا رو تبلیغات کلیک نمی کنی و نظر هم نمیدی؟؟؟                                            آخ آخ خخخخ اخ

.

.

.

.

.

.

.:زور سنج آنلاین:.

.:عشق سنج آنلاین:.