اف ای تی اف یا فتانه!مسئله این است!!
ارادتمند تمام نمایندگانی که زبونشون میگیره..