از زبان یک دختر دم بخت:

 

برای درد تو دارو نمی شم

 

فدای اون چش و ابرو نمی شم

 

زن  ِ هرکی بگن می شم ولیکن،

 

زن سرباز و دانشجو نمی شم!