میگفت فرشته ها که حجاب ندارند...

برای خوب بودن نیازی به حجاب نیست...

دلت باید پاک باشد...

گفتم من فرشته ای را میشناسم...

که پشت در هم چادر از سرش نیافتاد...

از مادرم خوبتر هم میشناسی؟...