اینجا بهشت سرخ بدنهای بی سراست      

       اینجا نگارخانهی گلهای پرپر است

اینجا منا و مشعر و بیت الحرام ماست 

 اینجا حریم قرب شهیدان داور است

اینجاست قتلگاه شهیدان راه حق 

  اینجا مزار قاسم و عباس و اکبر است

اینجا به جای جامهی احرام ما به تن 

 زخم هزار نیزه و شمشیر و خنجر است

اینجا دو طفل زینبم افتد به روی خاک  

 اینجا به روی سینهی من قبر اصغر است

اینجا برای پیکر صد چاک عاشقان  

 گرد و غبار کرب و بلا مُشک و عنبر است

اینجا چو آفتاب سرم بر فراز نی

 بر کودکان در به درم سایه گستر است

اینجا تنم به زیر سم اسب، توتیا 

 اینجا سرم به دامن شمر ستمگر است

اینجا به جای جای گلوی بریدهام

 گلبوسههای زینب و زهرای اطهر است

اینجا به یاد العطش کودکان من 

  هر صبح و شام دیدهی میثم، ز خون  تر است