دختره گفت یعنی تواون دختره چادری امل رو دوس داری اما من رونه ر
گفتم اره گفت پس چرا وقتی میبینیش سرتو میندازی پایین
گفتم اره راست میگی نباید سرمو جلوش بندازم پایین جلوی حجاب حضرت زهرا باید زانو زد

سلامتی همه چادریا