رسول خدا ـ صلی الله علیه و اله ـ :

از ما نیست کسی که وسعت زندگی بر او داده شود و او بر خانواده اش سخت بگیرد.

منبع