رسول خدا ـ صلی الله علیه و اله ـ :

زن شایسته ، یکى از دو عامل پیشرفت خانواده است.

منبع