امام موســی بـن جعفــر(علیه الـــسلام) به یکی از یاران خود که از دست 

فرزندش به ستوه آمده بود و شکایت می کرد فرمود: اورا نزن، بلکه با او 

قهر کن، اما خیلی طول نکشد.[۱]

[۱] . عده الداعی، ص۷۹٫

منبع