رسول خـدا صلی الله علیه و آله :

زن نگهبـان و امانتــدار اموال شوهرش می باشد و در ایــن باره
مسئولیـت دارد.

• مستدرک،ج 2،ص 550 • 

منبع