تحلیل فینال لیگ قهرمانان اروپا با حضور امپراطور کوزکو