تصاویری نایاب و کمتر دیده شده از کودکی حسـ ـ ـین (یکی از نویسندگان وبلاگ)