تصاویر و صحنه های سانسور شده از تماشاگران ایرانی حاضر در بازی ایران و اسپانیا