دولت غم سر اومده

رفیق اکبر اومده
ببین چه باناز اومده
حسن کلیدساز اومده