هر زن محجبه ای ایده آل نیست ولی هر زن ایده آلی محجبه است!