امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:
مومن کسی است که هر گاه خشمگین شود، خشمش او را از راه حق بیرون نبَرد و هر گاه خرسند شود، خرسندی اش او را به باطل نیندازد، و هر گاه قدرت یابد، بیش از حق خویش برنگیرد.
*بحار الانوار، ج64، ص303*