امام صادق علیه السلام فرموده اند:
با پدرانتان خوشرفتاری کنید تا فرزندانتان با شما خوشرفتاری کنند.
*الوافی، ج22، ص866*