ولی برنده اصلی کیه؟ اونی که به حرف رئیس خونه گوش می ده تا گرسنگی نکشه