ده سالشه هــــــــــــــــــااااا 

حالا ما هم سن این بودیم فک میکردیم لک لک مارو واسه پدر مادرمون آورده ....