زنی که زیبایی اندیشه نداشته باشد زیبایی بدنش را به نمایش می گزارد.


دکتر شریعتی