پدر من عاشق دختری از خطه گیلان شدم !
همراه با آهنگ هندی