موشن گرافیک «شاه شاد» روایت حقیقت شادی مردم در زمان پهلوی را در این ویدئو مشاهده کنید.