یه سری افراد هستن..

که اگه مزدوج بشن..

کلی آدم شکست عشقی میخورن

یکیش همین موسوی

یکیش معروف

اصن چرا راه دور بریم

ریا نباشه هااا

یکیش خود من

***

دوستام قرار شده با هم شریک بشن یه مرغ داری بزنن

امروز صبح فهمیدم؛ مسیج دادم که

خدا شاهده اگه شریکم نکنید میام دیوار به دیوارتون پرورش روباه میزنم 

***

شوهر چگونه موجودی است؟؟؟
.

.

.

.

.

.

.

.
شوهر فعلا موجود نیست!!!
بیخود دلتونو صابون نزنید