سید (اون یکی نویسنده وب سایت) بعد از یه شکست عشقی سخت