فقط با جنبه هاش برن ببینن

بعد نگن سایتتون بده و کلاه قرمزی بده و این حرفا

و اما عکس خاک بر سری

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.