ز ولای مُرتضی دل را چراغان می کنیم
بـا علی بار دگر تجدید پیمـان می کنیم

عید سعید غدیر خم مبارک باد

ای اهل ولا هستی خود به کف بگیرید
عیدی خود از شهشنشه نجف بگیرید

عید سعید غدیر خم مبارک باد

در غدیر خــــــــم، بیا کامل شویم
«یاعلی» گوییم و صاحبدل شویم
«یاعلی» گوییم تــــــــا بالا شویم
قطره‌ها، ای قطره‌ها دریـــا شویم


عید "کامل شدن دین خدا" و "ولایت ولی مسلم خدا" بر همه مبارک

عید سعید غدیر خم مبارک باد

شکر لله که گدای در اوییم فقط ...
حیدر...

عید سعید غدیر خم مبارک باد

عیدتــــــــــــــــــون مبارک
و غمگینم به قدر شانه ی سنگین گاری ها
که ساکم را به سختی تا خیابان تو آوردند

و مسکینم به قدر آن گدایانی که در غربت...
فقط امید دارم از تو ای شـــــــــاه نجف لبخند

عید سعید غدیر خم مبارک باد