غودا چیست؟
.
.
.
.
.
.
.
کلمه ای ک بروسلی با گفتنش زورش 3برابر میشد.