اول نیت کن بعد کلیک کن

بعد هی کلیک کن تا جواباتو از فامیل دور بگیری

خدایی چند  هزارتا نظر و لایک داره؟