پسته دست دوم کیلویی15000 تومان. مال یه پیر زن پولداره که دندون نداشته فقط نمکاشو میک زده.