یکی از بزرگترین تعارض های زندگیمون این بود که این لاله یا نه!

اخرشم نفهمیدیم
.
Inline image 22