دختر بچه ای از برادرش پرسید:
معنی عشق چیست ؟؟

برادرش جواب داد :

عشق یعنی تو هر روز شکلات من رو ، از کوله پشتی مدرسه‌ام بر میداری ، و من هر روز بازهم شکلاتم رو همونجا میگذارم