من زبون همه دخترا رو میفهمم 


.. 

.. 
الکی مثلا من زبان فرشته ها را بلدم 

دخترا یکی یکی بوسم کنید لدفن!

***

روزی به خیابان رفتم و کلی از انسان ها فدایم شدند 
فدایی داشتن از صفات بارز خودم بود 

چیه??صفات خودمه بیا به جرم اینم مارو بگیر:| :| 

***

خدایا نه پول میدی نه شانس 


.. 


یهو این خوشگلیو جذابیتو هم بگیر راحتم کن دیگه :| 

والاااا :||||||||