بیچاره رو گرفتن سوار ماشین کردنش ، ماموره  هم سوار موتور شده داره حال میکنه ... خخخخخ
فکر کنم نوبتی جاشونو عوض کنن .... :دی