اینقدری که من دنبال یه پست خوب میگردم تا واستون بذارم،

دنبال نیمه گمشدم گشته بودم تا الان چندتا بچه هم داشتم

والا به خدا شما هم که نظر نمیذارید خستگیم در بره