توی جبهه تعاون محلی بود که بچه ها
ساک شخصی خودشون رو تحویل میدادند
و بجاش یه پلاک میگرفتندو بعد از اینکه میخواستند برن خونشون
می رفتند تعاون پلاک رو تحویل میدادند
و وسایل شخصیشون روتحویل میگرفتند...
الان حدود شش هزار ساک هنوز که هنوزه داخل تعاون مونده
و این یعنی اینکه هیچ وقت هیچ پلاکی برنگشته
تا وسایلش رو تحویل بدن.
هیچ وقت...