در روزگاری که لبخند آدمیان به خاطر شکست توست ،بانو!!

حجابت

کیمیای غیرتت را هرگزبه لبخندی مفروش!!!

[تصویر: hijab.jpg]