پیراهن مسی تو فینال جام جهانی به دستمون رسیده 

ما هم برای ایتام گذاشتیمش برا فروش 

قیمت پایه : 10 میلیون تومان :)