همه چادری ها خوب نیستند.... 

می دانم، 

چادری هایی را میشناسی که حرمت آن را نگه نمیدارند.

باور کن این قانع کننده نیست برای چادر نداشتن ِ تو.

تو حرمت حجاب زهرا (س) را نگه دار..

و به همه ثابت کن:

چــادری های زهرایـی بیشترند...