چیستان - سری دوم - شماره 7 .........................................جایزه دا ر

هر سه روز یک چیستان

به بیشترین تعداد پاسخ صحیح جایزه داده میشه

عینه سری قبلی

البته جایزه بهتر میشه

فرض کنید راننده یک اتوبوس هستید مقصد اتوبوس از مشهد به شیراز است تعداد مسافرین 36 نفر می باشد و درتهران 23 نفر پیاده و 14 نفر سوار می شوند در اصفهان نیز 18 نفر پیاده و 5 نفر سوار می شوند . راننده چند سال دارد ؟


پاسخ چسیتان هفتم:

کف رودخانه نیل

پاسخ های صحیح:

تعداد کمی غلط پاسخ دادن

تو همن چیستان 6 قسمت نظرات برید ببینید