آثار باستانى جمجمه یک دختر با کلیپس در دوره " کلیپسینونیان "