یک ویدیو دیگر با عنوان دلیل علاقه برانکو به رنگ قرمز و کل کل فوتبالی با سروش صحت