یه لحظه میای پایین 
�� 
=!|_| 
@ @\_ به منه فلج عیدی بدین