دعوا با شمشیر
😑 با شمشیر نصفش میکنه، دلشو نداری نیگا نکن