ما از گرمای لب تاپمون نمی تونیم بگدریم !!!

اونوقت عامریکا می گه بی خیال انرژی هسته ای شو

 

ما و ذلت........؟

هرگـــــــــــــــــــــــــــــــــز