رسول خـدا صلى الله علیه و آله :

مسواک کنیــد که مسواک زدن خوب چیــزى است
لثـه را محکم مى کنــد ، بــوى دهان را مى بــرد ، معـده را
اصلاح مى کنــد، درجات بهشت را مى افزایــد ، پروردگار را خشنـود
مى کنــد و شیطان را بـه خشم مى آورد.

• نهج الفصاحه ، ص571 •

منبع