کسایی که اسم یکسان انتخاب کنن 5 امتیاز بقیه 10 امتیاز

همه باید شرکت کنیداااااااا