3 نفر از بازیکنان فوتبال ژاپن به 100 نفر از کودکان به رقابت میپردازند.