خدا نسخه آزمایشی جهنم رو داره امتحان میکنه فک کنم 

گــــــــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــه