بزرگترین دشمن بشر پوله...پول...
هرچی دشمن داری بده به من و خودتو خلاص کن!!