چیستان - سری دوم - شماره 6 .........................................جایزه دا ر

هر سه روز یک چیستان

به بیشترین تعداد پاسخ صحیح جایزه داده میشه

عینه سری قبلی

البته جایزه بهتر میشه

 قسمتی از  زمین  که ازاول خلقتش تاکنون فقط یک بارخورشید به آن تابیده


پاسخ چیستان چنجم:

حضرت موسی کشتی نداشته است .

پاسخ های صحیح:

همه درست جواب دادن